fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

Historia szkoły

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu mieści się w budynku przy ul. Rybaki 17. W skład ZSB Nr 1 wchodzą następujące szkoły: XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa, Technikum Budowlane im. gen. Władysława Andersa oraz Szkołę Branżową I stopnia nr 42. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 jest szkołą o ponad 100-letniej tradycji.

Szkoła łączy tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 dwie szkoły wchodzące w skład zespołu otrzymały zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, którego postać stanowi wzór w procesie wychowywania naszych uczniów. Jednocześnie posiadamy doskonałą strukturę teleinformatyczną, podłączoną do miejskiej sieci o przepustowości pozwalającej na korzystanie z najnowocześniejszych usług, na przykład wideokonferencji. Od roku szkolnego 2012/2013 obowiązuje dziennik elektroniczny. Szkoła uwzględnia potrzeby uczniów ambitnych i tych, którzy chcą się uczyć. W pracy wychowawczej dążymy do kształtowania człowieka odpowiedzialnego, kreatywnego, okazującego szacunek innym ludziom, wyposażonego w umiejętności przydatne do życia w zmieniającym się społeczeństwie. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna i dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe zapewniają uczniom atrakcyjność nauczania. Swoje zdolności młodzież może rozwijać w licznych kołach pozalekcyjnych.

Nasi uczniowie są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Konkursu im. prof. R. Kozaka, Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej, Olimpiady Artystycznej oraz konkursów recytatorskich, plastycznych i geograficznych. Szkoła bierze także udział w programie edukacyjnym „Kształtowanie przestrzeni” pod patronatem Izby Architektów RP. Placówka dysponuje ponadto biblioteką oraz zaprojektowaną przez uczniów Szkolną Strefą Relaksu.

W Zespole Szkół odbywa się szereg ciekawych przedsięwzięć:  międzyszkolne debaty tematyczne, konkursy międzyszkolne objęte patronatem Prezydenta Miasta Poznania i Wielkopolskiego Kuratora.

Szkoła może się pochwalić dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych z kwalifikacji zawodowych i egzaminów maturalnych. Bardzo dobre wyniki osiągamy m.in. z języków obcych – angielskiego i niemieckiego.

W szkole prężnie działa Samorząd Szkolny organizując liczne imprezy rocznicowe, kulturalne, rozrywkowe i charytatywne.

XXI Liceum Ogólnokształcące

XXI Liceum Ogólnokształcące zostało otwarte w roku szkolnym 1991/92 w budynku Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Od początku szkoła zdobyła sobie trwałe miejsce na mapie oświatowej Poznania. Doskonale położona, przyjazna, kształcąca skutecznie i nowocześnie, szanująca tradycje, jest miejscem, w którym młodzież czuje się dobrze i doskonale radzi sobie po jej ukończeniu.

Profesjonalnie przygotowana kadra nauczycieli, traktująca podmiotowo każdego ucznia, a zawód nauczyciela także jako pasję, daje gwarancję dobrej jakości kształcenia i wsparcie działań wychowawczych.

Szkoła posiada:  pracownie komputerowe ze stałym, bardzo szybkim dostępem do Internetu, dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (m.in. języków obcych, fizyczną, chemiczną, biologiczną, historyczną, architektury  & designu), sale umożliwiające korzystanie z projektorów multimedialnych, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i licznymi czasopismami dla młodzieży, czytelnię, wideotekę lektur szkolnych, salę gimnastyczną, salę do aerobiku, siłownię i bufet szkolny. Szkoła jest miejscem, w którym odbywa się szereg ciekawych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, patriotycznym i artystycznym.

Technikum Budowlane

Technikum Budowlane jest szkołą o prawie 100-letniej tradycji, łączącą skutecznie tradycję z nowoczesnością. W grudniu 2007 szkoła otrzymała zaszczytne imię gen. Władysława Andersa, którego postać stanowi wzór w procesie wychowywania naszych uczniów. Uczniowie technikum są laureatami Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Konkursu im. prof. R. Kozaka. O wiarygodności w zdobywaniu wiedzy, serdecznej i życzliwej atmosferze mogą świadczyć kolejne pokolenia młodych ludzi, które podejmują naukę w szkole, często kontynuując rodzinne tradycje.

Zapewniamy wysoki poziom nauczania. Uczniowie technikum od lat uzyskują na egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa najlepsze wyniki w Wielkopolsce. Oprócz tego bez problemów zdają egzamin maturalny. Szkoła nie zapomina o sporcie. W ofercie jest możliwość korzystania z sali gimnastyczne i siłowni.

Wbrew obiegowym opiniom zawód technik budownictwa jest atrakcyjny nie tylko dla chłopców. Sporo prac ma charakter dokumentacyjny, dlatego absolwenci znajdują także pracę biurową. Według ogólnopolskiego rankingu PERSPEKTYWY w 2021 roku  nasza szkoła  uzyskała miano najlepszego technikum budowlanego w Polsce.

Technikum Budowlanemu im. gen. Wł. Andersa w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przysługuje tytuł Złotej Szkoły.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 42

W 1872 roku została powołana do życia Szkoła Podstawowa nr 39 w Poznaniu. Od 1960 roku miała swoją siedzibę przy ul. Górna Wilda (obecnie ul. Św. Jerzego). W wyniku reformy w roku 1999 w szkole zaczęło funkcjonować gimnazjum i nastąpiło wygaszanie szkoły podstawowej.

W 2014 roku w skład placówki weszła Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 42, tworząc Zespół Szkół Gimnazjalno-Zawodowych nr 42.

Wskutek kolejnej reformy w roku 2017 placówka została przekształcona w Branżową Szkołę I stopnia nr 42.

W szkole gimnazjalnej funkcjonowały oddziały przysposabiające do pracy. Były one dedykowane osobom mającym trudności w nauce oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym. Organizacją teoretycznego nauczania zajmowała się szkoła, natomiast praktycznego Ochotniczy Hufiec Pracy w Poznaniu.

Obecnie w szkole istnieją oddziały ogólnodostępne oraz terapeutyczne (15-osobowe). Wszystkie mają charakter wielozawodowy. Do klas terapeutycznych przyjmowani są uczniowie na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Klasy terapeutyczne przeznaczone są dla uczniów, którzy mają trudności w nauce. W tych oddziałach stosujemy zindywidualizowane podejście do każdego wychowanka. Dostosowujemy formy i metody pracy do jego możliwości psychofizycznych i aktualnych potrzeb rozwojowych. Uczniowie są objęci wsparciem pedagoga i psychologa szkolnego.

Od 1 września 2020 roku Szkoła Branżowa I stopnia nr 42 stała się częścią Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Nauka odbywa się w systemie dualnym, polegającym na kształceniu teoretycznym w szkole oraz praktycznym w zakładzie pracodawcy. W przyszłym roku szkolnym zajęcia praktyczne będą realizowane także w pracowniach na terenie szkoły.

W szkole działa wolontariat, Szkolny Punkt Mediacji. Współpracujemy z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, Fundacją Rozwój i Wsparcie ZaWIRowanym, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, Caritas. Wśród kół zainteresowań wyróżnia się Klub Biegacza.

W latach 2018-2019 BS nr 42 zorganizowała Bieg Zawodowców. Honorowy patronat nad imprezą sportową objął p. Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania.

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 (Complex of Construction Schools no. 1) is located at Rybaki 17 Street. The school consists of three types: General Education High School no. 21, Technical Construction School and Lower Vocational School no. 42. Each school has general Władysław Anders as its Patron. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 has over 100 years teaching tradition.

 

The school combines tradition with modernity. In December 2007, General Education High School no. 21 and Technical Construction School were named after general Władysław Anders, who serves as a role model in the teaching process. Our educational work is aimed at shaping responsible, creative and respectful students, able to adapt to a constantly changing world. Highly skilled teaching staff and well equipped subject classrooms make the process of teaching attractive. The school takes into account the needs of ambitious students. Moreover, our students may develop their interests in numerous extracurricular classes.

 

A modern ICT structure, connected to the city’s broadband network, allows us to use the most modern services, for instance video conferences. Since the 2012/2013 school year, we have been working on Librus – the online gradebook.

 

Our students are finalist and winners of the Construction Knowledge and Skills Competition, the Young Masters of Technology Competition, prof. Kozak’s competition, the Consumer Knowledge Competition, the Artistic Competition and numerous declamatory, fine arts or geographical competitions. The school also takes part in the educational programme “Space Shaping” under the auspices of the Polish Chamber of Architects. The school has a library and the relaxation zone, designed by our students.

 

In Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, numerous interesting events take place: thematic debates, interschool contests under the auspices of the Mayor of the city of Poznań and the Superintendent of schools in Greater Poland.

 

For years our graduates have been achieving good results at external examinations confirming vocational qualifications and matriculation examination. In addition, we have been achieving very good results in English and German.

 

The Students’ Council is a very active organization, responsible for a lot of anniversary, cultural, entertainment and charity events.

If you want to contact us, please write to .

Unsere Bildungsstätte – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 – ist ein Verband aus zwei Schulformen, der aus einer allgemeinbildenden Oberschule (Lyzeum Nr. 21) und einer berufsbildenden Schule (Bautechnikum) besteht. In unserer Schule lernen über 500 Schülerinnen und Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren, sie werden von etwa 50 hochqualifizierten und engagierten Lehrkräften unterrichtet. Unser Anliegen ist es, kreative und verantwortungsvolle Menschen auszubilden, die Anderen Wertschätzung und Respekt entgegenbringen.

Im Jahre 2007 wurde die Namensgebung für unsere Schule beschlossen – seit dieser Zeit sind wir das „General-Wladyslaw-Anders-Lyzeum” und das „General-Wladyslaw-Anders-Bautechnikum”.

Die Schule befindet sich im Stadtzentrum in der Rybaki-Straße 17, in einem historischen Gebäude. Wir sind eine Schule mit 100-jähriger Tradition und bringen dabei Tradition und Modernität geschickt miteinander in Einklang. Moderne und gut ausgestattete Klassenräume, sowie Schulwerkstätte für Bautechnikumschülerinnen und -schüler aller Spezialisierungen unterstützen die Lernprozesse. Die SchülerInnen haben zudem eine Bibliothek mit umfangreicher Fach- und allgemeinbildender Literatur, eine Mediothek, eine Sporthalle, sowie einen Fitnessraum zur Verfügung.

Aufgrund unserer Schulstruktur bieten wir jungen Menschen verschiedene Bildungsprofile an:
Im allgemeinbildenden Lyzeum sind es vor allem: Architektur, Kultur- und Sozialkunde, Psychologie, Biologie, Gesundheit und Ernährung. Alle Schülerinnen und Schüler lernen mindestens eine Fremdsprache (Englisch oder Deutsch) im erweiterten Programm. Nach dem Schulabschluss können sich unsere Absolventen an verschiedenen Universitäten und Hochschulen weiter qualifizieren. Ausbildungszeit im Lyzeum: 3 Jahre.

Im Bautechnikum bilden wir Bautechniker für allgemeines Bauwesen (Mauern, Verputzen, Bauplanung, Kostenplanung, Bauaufsicht), sowie Techniker für Renovierung der Architekturelemente aus. Neben dem theoretischen Unterricht erlernen die Schülerinnen und Schüler ihren Beruf auch in praktischer Anwendung, indem sie ein Praktikum in unseren Schulwerkstätten, wie auch bei externen Baufirmen machen.
Ausbildungszeit im Bautechnikum: 4 Jahre.

Die Bildungseffektivität unserer Schule bestätigen statistische Daten, die Schülerinnen und Schüler erzielen gute Ergebnisse bei Abitur- und Fachprüfungen, und kommen sehr gut sowohl im Studium, wie auch auf dem Arbeitsmarkt zurecht. Auf der Rangliste der technischen Schulen aller Branchen belegt unser Bautechnikum den 14. Platz in Polen und den 2. in der Region; unter den bautechnischen Schulen sogar den 2. Platz in Polen. Damit besitzen wir den Titel „Goldene Schule”, was eine besondere Auszeichnung darstellt. Unsere Schülerinnen und Schüler nehmen an verschiedenen Facholympiaden und Wettbewerben teil und sind besonders auf dem Gebiet „Baukenntnisse” sehr erfolgreich.

Ihren weitergehenden Interessen können die Schülerinnen und Schüler in zahlreichen Arbeitsgemeinschaften nachgehen. An unserer Schule ist auch ein Schülerbeirat tätig. Dabei arbeiten die Jugendlichen aktiv zusammen und organisieren gerne sowohl Unterhaltungsveranstaltungen, als auch Aktionen für wohltätige Zwecke.

Genauere Informationen über die Schule, sowie Fotos von verschiedenen Events und Schulveranstaltungen sind auf unserer Homepage zu finden.

Fall Sie Kontakt aufnehmen möchten, schreiben Sie an: 

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu (El Complejo Educativo de Construcción no. 1 en Poznań) está situado en el edificio histórico en la calle Rybaki 17. Las siguientes escuelas forman parte del complejo: el Instituto de Bachillerato no. 21 de Władysław Anders, el Instituto Técnico de Construcción de Władysław Anders y la Escuela Profesional de primer grado no. 42. El complejo es una escuela con una tradición centenaria.

La escuela combina lo tradicional con lo moderno. En diciembre 2007 dos escuelas formando parte del complejo obtuvieron el nombre honorable del general Władysław Anders que es la autoridad en proceso de formación de nuestros alumnos. Al mismo tiempo disponemos de la estructura teleinformática excelente con la capacidad que nos permite usar los servicios más modernos, por ejemplo las videoconferencias. Desde el año escolar 2012/2013 nos servimos del registro electrónico. La escuela satisface las necesidades de los alumnos ambiciosos y trabajadores. En nuestro trabajo educativo tratamos de formar una persona responsable, creativa, respetuoso a los demás y con las habilidades útiles en la sociedad dinámica. Los profesores calificados y aulas bien equipadas aseguran la educación atractiva a los alumnos. Los jóvenes pueden desarrollar sus pasiones realizando numerosas actividades extraescolares.

Nuestros alumnos son ganadores del Concurso del Conocimiento Teorético y Práctico de Construcción, del Torneo de los Campeones Jóvenes de Técnica, del Concurso del profesor R. Kozak, del Concurso del Consumo Consciente, del Concurso de Artes y numerosos concursos de recitación, expresión artística y geografía. Nuestra escuela también participa en el programa educativo „La formación del espacio” bajo los auspicios de la Sociedad de Arquitectos de Polonia. Además, disponemos de una biblioteca y de la Zona de Relajamiento Escolar diseñada por los alumnos.

En el Complejo Educativo organizamos varios proyectos interesantes: los debates temáticos y los concursos interescolares bajo los auspicios del alcalde de Poznań y del presidente del Consejo de Educación de Gran Polonia.

La escuela puede presumir de buenos resultados de exámenes oficiales de calificación profesional y de bachillerato. Alcanzamos muy buenos resultados por ejemplo de los exámenes de idiomas – inglés y alemán. 

En la escuela se desarrolla activamente el Autogobierno Escolar que organiza numerosos eventos de cultura, diversión, caridad y aniversarios.

Si quieren ponerse en contacto con nosotros, escriban a .

Rozmiar czcionki
Kontrast