fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE

PSYCHOLOG   SYLWESTER STRZECHA

 

PONIEDZIAŁEK                  11:00 – 16:00

WTOREK                              9:00   – 15:00

ŚRODA                                 9:00   – 12:00

CZWARTEK                         9:00   – 11:00

PIĄTEK                                 9:00   – 12:00 DYŻUR JERZEGO

12:30 – 15:00 DYŻUR RYBAKI

 

PSYCHOLOG  ZOFIA KONDRATOWICZ

 

PONIEDZIAŁEK                  9:00 – 13:30

WTOREK                              9:00 – 13:00

ŚRODA                                 9:30 – 14:30

CZWARTEK                         11:30 – 14:30 DYŻUR RYBAKI

 

PEDAGOG   PAULINA GUMULA

 

PONIEDZIAŁEK                  10:00 – 15:00

WTOREK                              8:00    – 13:00

ŚRODA                                 9:00    – 14:00

CZWARTEK                         10:00 – 14:00

PIĄTEK                                 10:00 – 13:00

SZKOŁA jest miejscem, gdzie dziecko przychodząc do niej jest uczniem. Kto to jest uczeń? możemy zapytać, nie ma przecież ucznia bez nauczyciela, kto to jest nauczyciel?, spytać należy również. Słownik języka polskiego tak określa powyższe pojęcia:

uczeń

  1. «ten, kto się uczy w szkole»
  2. «ten, kto uczy się zawodu w zakładzie pracy»
  3. «zwolennik i kontynuator czyjejś nauki, twórczości, jakiejś szkoły

nauczyciel

  1. «osoba trudniąca się uczeniem kogoś»
  2. «czynnik kształtujący czyjąś świadomość, regulujący czyjeś postępowanie»

 

Młody człowiek przychodząc do Szkoły staje się uczniem, czyli tym który ma się uczyć. W definicji pojęcia nauczyciel poza tym że jest to osoba która uczy, mamy również to, że jest to osoba która ma kształtować i regulować.

 

Szkoła zatem ma EDUKOWAĆ i KSZTAŁTOWAĆ i REGULOWAĆ

 

Jeśli chodzi o edukację, to odbywa się ona na linii nauczyciel – uczeń, jeśli chodzi zaś o kształtowanie osobowości młodego człowieka to uczestniczą w tym  i nauczyciele i osoby znaczące w życiu danego ucznia, a wśród tychże osób zwykle są i rodzice, przynajmniej tak powinno być.

 

Zatem niezwykle istotnym jest to by rodzice aktywnie uczestniczyli w procesie wychowywania swoich dzieci i wspierali je w procesie edukacji.

 

Proces wychowywania kończy się gdy człowiek wkracza w dorosłość, a dorosłości nie osiąga się w momencie skończenia 18 roku życia, wtedy nabiera się tylko praw wynikających z struktur Państwa. Dorosłość wedle Psychologii rozwojowej, to okres pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, w zależności od uwarunkowań psychofizycznych danego człowieka. Precyzyjnie zaś jest to okres nazywany wczesną dorosłością. Będąc rodzicem warto to mieć na względzie, że jest się odpowiedzialnym względem swojego dziecka również za proces wkraczania w dorosłość.

 

SZKOŁA jest zatem miejscem, gdzie ma się odbywać proces edukacji czyli nauczania, kształtowania świadomości i regulowania postępowania, ale koniecznym jest do tego WSPÓŁPRACA z rodzicem, tak aby te procesy mogły być spójne.

 

Jest niekorzystnym, jeśli rodzic nie ma kontaktu ze Szkołą, bo wtedy sam wyklucza się z możliwości uzyskania wiedzy nt. tego jak jego dziecko funkcjonuje w nowym środowisku jakim jest Szkoła. Każda Szkoła to nowe środowisko społeczne, to nowe miejsce w którym toczą się procesy rozwoju danego człowieka.

 

Wiek kilkunastu lat, gdy uczeń przychodzi do Szkoły średniej, to kluczowy wiek w dookreślaniu swojej osobowości, w dookreślaniu siebie na płaszczyźnie psychicznej, fizycznej, jak i społecznej. Jest to okres gdy młody człowiek często przeżywa rozterki natury emocjonalnej, jest to czas funkcjonowania w skrajnościach, jest to czas wychodzenia z dzieciństwa, i w tym wszystkim jeszcze istotnym są osiągnięcia edukacyjne, bo to one zamkną, bądź otworzą możliwości dalszego kształcenia.

 

Współczesna matura albo coś umożliwia – jeśli jest zdana i to dobrze, albo ogranicza możliwości. Przychodząc do Szkoły średniej uczeń powinien maksymalnie wykorzystać swoje predyspozycje, aby osiągnięcia edukacyjne odpowiadały jego możliwościom. Warto mieć to na względzie, że do Matury uczeń przygotowuje się przez 3 lata w Liceum i 4 Lata w Technikum, a nie tylko w ostatnim roku nauki.

 

Zadaniem psychologa jest wspomaganie ucznia w jego rozwoju, lecz gdy mamy do czynienia z jakimiś problemami koniecznym jest wtedy współpraca z rodzicem.

 

Z rodzicami spotykam się najczęściej gdy dany rodzic:

 

– nie radzi sobie w procesie wychowania
– nie ma porozumienia z swoim dzieckiem, bądź traci kontakt z dzieckiem, bądź z jakiegoś powodu dziecko nie chce z nim rozmawiać
– gdy wydarzyło się coś traumatycznego
– gdy chce po prostu porozmawiać o swoim dziecku i o tym jak funkcjonuje w Szkole
– gdy rodzić wie o jakiś problemach dziecka w relacji z rówieśnikiem, bądź gdy są jakieś trudności w relacji z jakimś nauczycielem
– gdy dziecko nie chce się uczyć
– gdy dziecko ma większe potrzeby edukacyjne niż te które zapewnia program nauczania.
– gdy dziecko nie chce chodzić do Szkoły
– gdy chce przekazać jakąś ważna informację o dziecku, czy o jakimś wydarzeniu etc.
– gdy rodzic chce opinię o dziecku w celu przedstawienia jej w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
– gdy proszę rodziców o przyjście do Szkoły, bo chcę poszerzyć swoją wiedze o uczniu by dokonać właściwej diagnozy
– gdy koniecznym jest by porozmawiać z rodzicem w związku z czymś co się wydarzyło
– gdy dany uczeń nie przestrzega Statutu Szkoły bądź innych norm życia społecznego
– gdy uczeń podejmuje działania które mogłyby zagrażać jego bezpieczeństwu bądź bezpieczeństwu innych.

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich powodów rozmów z rodzicami.
Wszystkich rodziców  chcących porozmawiać zapraszam do kontaktu.

 

Psycholog zajmuje się również dokumentacją z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i innymi dokumentami które zawierają informacje nt. stanu zdrowia ucznia, który to stan może wpływać na możliwości edukacyjne.

 

W sytuacji gdy dany uczeń posiada jakąś dokumentację proszę o jej dostarczenie w jak najszybszym czasie, proszę nie zwlekać do ostatniej klasy, albo do sytuacji gdy coś się wydarzy.

 

Różnego rodzaju choroby mogą również mieć wpływa na ogólne funkcjonowanie ucznia w Szkole, im szybciej Szkoła o tym jest poinformowana tym szybciej jest w stanie uwzględnić przesłanki z danego dokumentu w procesie dostosowywania form i metod nauczania do konkretnego ucznia.

 

Poniżej adres Poradni która zajmuje się naszą Szkołą:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

 

Poznań – Stare Miasto
Nowowiejskiego 29, 61-733 Poznań
tel./fax. (61) 8522-062

 

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu do Gabinetu Psychologa szkolnego w sali nr 103.

 

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego pod adresem: . Poprzez ten adres można się umówić na rozmowę, bądź przekazać jakąś informację.

 

Psycholog Szkolny.

Uczeń jest głównym adresatem działań psychologa w Szkole, która to ma pełnić dwie funkcje:

 1. Kształcenia do dorosłości
 2. Wychowania do dorosłości.

Dorosłość jest tym etapem, który następuje po okresie Szkoły średniej. Uczniowie wybierając Szkołę ponadgimnazjalną, wybierają pewną drogę, z której trudno będzie potem zawrócić, dlatego niezmiernie ważnym jest aby wybór Szkoły średniej był zgodny z predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami dorastającego człowieka. Okres Szkoły średniej jest okresem w którym wszystkie procesy rozwoju człowieka przyśpieszają. Intensyfikacji podlega tak sfera biologiczna, psychiczna, jak i społeczna i właśnie w związku z tym zasadniczo jest to okres w życiu dość trudny. Podczas tych intensyfikacji procesów kilkunastoletni człowiek musi równocześnie określać swoje miejsce w społeczeństwie, a to jakie będzie miał osiągnięcia w nauce, a potem na maturze ma kolosalne znaczenie dla tego kim będzie w przyszłości. Zadaniem psychologa w Szkole jest wspomaganie uczniów w tym, by te wszystkie procesy toczyły się w sposób jak najbardziej korzystny. To zatem na co psycholog kładzie nacisk, to na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, z szczegółowym uwzględnieniem struktury jego otoczenia i rodziny. Psycholog rozpoznaje (diagnozuje) potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Poniżej szczegółowe zadania psychologa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Czytamy w nim, że do zadań psychologa należy w szczególności:

 

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
– diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
– organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
– zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
– wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.”

 

By powyższa pomoc mogła być realizowana konieczna jest współpraca z

 

– Dyrekcją Szkoły
– Nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły
– Rodzicami
– Nauczycielami innych szkół
– Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
– Oraz z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Kiedy spotykam się z uczniami na rozmowy indywidualne?, wtedy gdy dany uczeń:

 

– ma trudności w nauce, gdy są problemy na linii uczeń – nauczyciel, gdy są problemy na linii uczeń – rodzic, jak i gdy coś nie wychodzi w relacjach w kolegami z klasy bądź Szkoły
– ma problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę
– ma myśli autodestrukcyjne
– gdy powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia
– gdy jest zestresowany, gdy jest mu źle
– gdy niewłaściwie się zachowuje: jest agresywny, często wchodzi w konflikty, lekceważy polecenia, pali papierosy na terenie szkoły, nie przestrzega Statutu Szkoły, łamie obowiązujące normy itp.
– gdy doświadcza sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne
– gdy potrzebuje pomocy materialnej
– gdy cokolwiek mogłoby zagrażać życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
– gdy ktokolwiek podejmuje w stosunku do niego negatywne działania, czyli gdy ma miejsce znęcanie się psychiczne (przykre sms, przykre komentarze ustne, bądź inne negatywne wpisy na portalach społecznościowych), bądź znęcanie fizyczne.
– gdy uczeń jest kierowany do mnie przez nauczyciela (interwencje)
– gdy cieszy się swoim sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi” i chce się podzielić pozytywnymi doświadczeniami
– gdy jest zainteresowany rozwojem własnego potencjału
– gdy przygotowują się do autoprezentacji i to powoduje napięcie np. prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. wykładów, przed maturą itp.)
– gdy nie wie, kogo ma zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
– gdy chce porozmawiać o tym, co go denerwuje
– gdy ma problem w swoim związku
– gdy chciałby bardziej poznać siebie

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich powodów rozmów z uczniami. Uczeń, rodzić, bądź nauczyciel zawsze może przyjść na rozmowę z psychologiem, nawet wtedy gdy trudno sprecyzować przyczyny chęci rozmowy, zawsze kryje się za tym coś istotnego.

 

Psycholog zajmuje się również dokumentacją z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i innymi dokumentami które zawierają informacje nt. stanu zdrowia ucznia, który to stan może wpływać na możliwości edukacyjne.

 

W sytuacji gdy dany uczeń posiada jakąś dokumentację proszę o jej dostarczenie w jak najszybszym czasie, proszę nie zwlekać do ostatniej klasy, albo do sytuacji gdy coś się wydarzy.

 

Różnego rodzaju choroby mogą również mieć wpływa na ogólne funkcjonowanie ucznia w Szkole, im szybciej Szkoła o tym jest poinformowana tym szybciej jest w stanie uwzględnić przesłanki z danego dokumentu w procesie dostosowywania form i metod nauczania do konkretnego ucznia.

 

Poniżej adres Poradni która zajmuje się naszą Szkołą:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

 

Poznań – Stare Miasto
ul. Nowowiejskiego 29, 61-733 Poznań
tel./fax. (61) 8522-062

 

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu do Gabinetu Psychologa szkolnego w sali nr 103.

 

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego pod adresem: . Poprzez ten adres można się umówić na rozmowę, bądź przekazać jakąś informację.

 

Psycholog Szkolny.