Pomoc psychologiczna – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Pomoc psychologiczna

Uczeń jest głównym adresatem działań psychologa w Szkole, która to ma pełnić dwie funkcje:

  1. Kształcenia do dorosłości
  2. Wychowania do dorosłości.

Dorosłość jest tym etapem, który następuje po okresie Szkoły średniej. Uczniowie wybierając Szkołę ponadgimnazjalną, wybierają pewną drogę, z której trudno będzie potem zawrócić, dlatego niezmiernie ważnym jest aby wybór Szkoły średniej był zgodny z predyspozycjami, zainteresowaniami i możliwościami dorastającego człowieka. Okres Szkoły średniej jest okresem w którym wszystkie procesy rozwoju człowieka przyśpieszają. Intensyfikacji podlega tak sfera biologiczna, psychiczna, jak i społeczna i właśnie w związku z tym zasadniczo jest to okres w życiu dość trudny. Podczas tych intensyfikacji procesów kilkunastoletni człowiek musi równocześnie określać swoje miejsce w społeczeństwie, a to jakie będzie miał osiągnięcia w nauce, a potem na maturze ma kolosalne znaczenie dla tego kim będzie w przyszłości. Zadaniem psychologa w Szkole jest wspomaganie uczniów w tym, by te wszystkie procesy toczyły się w sposób jak najbardziej korzystny. To zatem na co psycholog kładzie nacisk, to na rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych danego ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, z szczegółowym uwzględnieniem struktury jego otoczenia i rodziny. Psycholog rozpoznaje (diagnozuje) potencjalne możliwości uczniów oraz ich sytuację wychowawczą. Takie rozpoznanie poprzedza wszelkie działania profilaktyczne, mediacyjne, interwencyjne wobec uczniów, rodziców i nauczycieli. Poniżej szczegółowe zadania psychologa na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Czytamy w nim, że do zadań psychologa należy w szczególności:

 

– prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;
– diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;
– organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
– zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
– minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
– wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.”

 

By powyższa pomoc mogła być realizowana konieczna jest współpraca z

 

– Dyrekcją Szkoły
– Nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły
– Rodzicami
– Nauczycielami innych szkół
– Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną
– Oraz z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

 

Kiedy spotykam się z uczniami na rozmowy indywidualne?, wtedy gdy dany uczeń:

 

– ma trudności w nauce, gdy są problemy na linii uczeń – nauczyciel, gdy są problemy na linii uczeń – rodzic, jak i gdy coś nie wychodzi w relacjach w kolegami z klasy bądź Szkoły
– ma problemy emocjonalne i osobowościowe: lękliwość, nieśmiałość, nadpobudliwość, zahamowania, napady gniewu, trudności z wyrażaniem swoich emocji, niską samoocenę
– ma myśli autodestrukcyjne
– gdy powtarzają się objawy somatyczne: bóle głowy, bóle brzucha, zaburzenia snu i łaknienia
– gdy jest zestresowany, gdy jest mu źle
– gdy niewłaściwie się zachowuje: jest agresywny, często wchodzi w konflikty, lekceważy polecenia, pali papierosy na terenie szkoły, nie przestrzega Statutu Szkoły, łamie obowiązujące normy itp.
– gdy doświadcza sytuacji kryzysowych: śmierć kogoś bliskiego, rozwód rodziców, choroba własna lub kogoś w rodzinie (w tym choroba alkoholowa), przeniesienie do nowej szkoły, przeprowadzka i inne
– gdy potrzebuje pomocy materialnej
– gdy cokolwiek mogłoby zagrażać życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu
– gdy ktokolwiek podejmuje w stosunku do niego negatywne działania, czyli gdy ma miejsce znęcanie się psychiczne (przykre sms, przykre komentarze ustne, bądź inne negatywne wpisy na portalach społecznościowych), bądź znęcanie fizyczne.
– gdy uczeń jest kierowany do mnie przez nauczyciela (interwencje)
– gdy cieszy się swoim sukcesami – tymi szkolnymi i „życiowymi” i chce się podzielić pozytywnymi doświadczeniami
– gdy jest zainteresowany rozwojem własnego potencjału
– gdy przygotowują się do autoprezentacji i to powoduje napięcie np. prezentacji przygotowywanej wypowiedzi (np. wykładów, przed maturą itp.)
– gdy nie wie, kogo ma zapytać o daną sprawę lub kogo prosić o pomoc
– gdy chce porozmawiać o tym, co go denerwuje
– gdy ma problem w swoim związku
– gdy chciałby bardziej poznać siebie

 

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich powodów rozmów z uczniami. Uczeń, rodzić, bądź nauczyciel zawsze może przyjść na rozmowę z psychologiem, nawet wtedy gdy trudno sprecyzować przyczyny chęci rozmowy, zawsze kryje się za tym coś istotnego.

 

Psycholog zajmuje się również dokumentacją z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak i innymi dokumentami które zawierają informacje nt. stanu zdrowia ucznia, który to stan może wpływać na możliwości edukacyjne.

 

W sytuacji gdy dany uczeń posiada jakąś dokumentację proszę o jej dostarczenie w jak najszybszym czasie, proszę nie zwlekać do ostatniej klasy, albo do sytuacji gdy coś się wydarzy.

 

Różnego rodzaju choroby mogą również mieć wpływa na ogólne funkcjonowanie ucznia w Szkole, im szybciej Szkoła o tym jest poinformowana tym szybciej jest w stanie uwzględnić przesłanki z danego dokumentu w procesie dostosowywania form i metod nauczania do konkretnego ucznia.

 

Poniżej adres Poradni która zajmuje się naszą Szkołą:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

 

Poznań – Stare Miasto
ul. Nowowiejskiego 29, 61-733 Poznań
tel./fax. (61) 8522-062

 

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu do Gabinetu Psychologa szkolnego w sali nr 103.

 

Istnieje również możliwość kontaktu mailowego pod adresem: . Poprzez ten adres można się umówić na rozmowę, bądź przekazać jakąś informację.

 

Psycholog Szkolny.

 

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com