fbpx
NAJLEPSZA SZKOŁA BUDOWLANA W POLSCE
Godło Polski

zespół szkół Budownictwa nr 1

Realizowane projekty

Projekt skupia multidyscyplinarne konsorcjum składające się z 6 organizacji z 4 krajów, współpracujących w celu wniesienia nowego poziomu wiedzy specjalistycznej w dziedzinie renowacja pomników i budynków w Republice Mołdawii.

CZYTAJ DALEJ >>

Cyfryzacja ma niezaprzeczalny wpływ na wymogi szkolenia zawodowego w Europie. CoConstruct przedstawia kilka podejść do skutecznego wprowadzania cyfryzacji i innowacyjnych technologii do szkolenia zawodowego, wykorzystując sektor budowlany jako studium przypadku.

CZYTAJ DALEJ >>

Projekt „Budujemy kompetencje przyszłości – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą na rozwój uczniów ZSB1 w Poznaniu” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

CZYTAJ DALEJ >>

Celem głównym projektu jest rozwój zawodowy i osobisty poprzez mobilność zagraniczną 60 uczennic i uczniów klas III kształcących się w zawodach: technik budownictwa oraz technik renowacji elementów architektury.

CZYTAJ DALEJ >>

Szybko rosnące światowe zużycie energii wzbudza obawy w zarówno krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się, które są świadome potrzeby zmniejszenia wpływu przemysłu na środowisko i zwiększenia efektywności energetycznej. Powszechnie wiadomo, że przemysł budowlany jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za szkody w środowisku, a budynki przemysłowe odgrywają ważną rolę w zużyciu energii i zasobów naturalnych.

CZYTAJ DALEJ >>

Celem projektu jest zapobieganie / łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez zakup i dostawę sprzętu przeznaczonego do prowadzenia nauki w formie zdalnej w postaci 79 laptopów z oprogramowaniem oraz 30 tabletów dla nauczycieli i uczniów z 7 szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu miasta Poznania.

CZYTAJ DALEJ >>

Celem projektu jest podniesienie umiejętności cyfrowych uczniów naszej szkoły w trakcie ich szkolenia zawodowego, promowanie cyfryzacji instytucji edukacyjnych oraz wzmocnienie współpracy między biznesem a nauką. W czasie realizacji projektu zostaną zaprojektowane modele do pracy z systemami e-learningu i opracowane narzędzia i materiały cyfrowe wykorzystane w nauczaniu przedmiotów zawodowych.

CZYTAJ DALEJ >>

profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy.

CZYTAJ DALEJ >>

PROJEKT WSPIERAJĄCY SZKOŁY W DZIAŁANIACH NA RZECZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

CZYTAJ DALEJ >>

Kompetencje dla zdrowego budownictwa w zawodach budowlanych" projekt, który ma na celu pokazanie, w jaki sposób wiedza na temat zdrowego budownictwa i umiejętności radzenia sobie z nowymi procesami, materiałami i technologiami może być przekazywana i zakotwiczana w kształceniu i szkoleniu zawodowym w sposób zorientowany na praktykę.

CZYTAJ DALEJ >>

Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania

Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie: Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania Jednostka realizująca: projekt partnerski: Lider projektu – Miasto Poznań, Partnerzy projektu: Powiat Śremski, Gmina Oborniki Cel projektu: wzmocnienie i poprawa systemu kształcenia zawodowego Metropolii Poznańskiej, realizowanego przez 23 szkoły zlokalizowane na terenie MOF Poznania, w tym Branżowa Szkoła I stopnia nr 42 w Poznaniu. Projekt obejmuje doposażenie jego uczestników w zakresie niezbędnym dla zwiększenia potencjału i jakości kształcenia zawodowego. Doposażenie obejmuje osprzęt, dostawę, rozmieszczenie, zainstalowanie jego elementów zapewniające gotowość do eksploatacji w realizacji zajęć szkolnych. Okres realizacji: 09.10.2017 – 30.09.2022 Wartość projektu: 17 759 933,02 zł Kwota dofinansowania: 15 095 943,05 zł