Zawody – Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu

Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu / XXI Liceum Ogólnokształcące / Technikum Budowlane / Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 / ul. Rybaki 17 / 61 - 883 Poznań / 61 854 27 53 /

Zawody

Technik budownictwa: symbol 311204 - opis zawodu

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, przygotowaniem dokumentacji przetargowej, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie technik budownictwa absolwent nabiera umiejętności:

 • posługiwania się dokumentacją techniczną w różnych fazach procesu budowlanego,
 • rysowania własnych rozwiązań architektonicznych z uwzględnieniem możliwości technologicznych współczesnego budownictwa,
 • wykonywania pomiarów, szkiców inwentaryzacyjnych oraz elementów dokumentacji remontowo – budowlanej,
 • projektowania prostych elementów konstrukcyjnych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami,
 • posługiwania się dokumentacją w zakresie organizacji budowy i robót,
 • dobierania technologii, materiałów i sprzętu do wykonania określonego zadania,
 • ustalania metod realizacji robót, przydziału zadań dla zespołów roboczych
  i kierowania przebiegiem robót,
 • sporządzania kalkulacji robót budowlanych, kosztorysów i umów przetargowych,
 • organizowania i kierowania robotami remontowymi i rozbiórkowymi,
 • wykorzystywania programów komputerowych przydatnych w zawodzie technik budownictwa,
 • podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, takich jak: dokumentacja techniczna, działalność gospodarcza w budownictwie, język obcy zawodowy, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa, organizacja robót budowlanych, projektowanie konstrukcyjne, technologia robót murarskich i tynkarskich. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu na zajęciach praktycznych takich jak: pracownia dokumentacji technicznej, pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej, pracownia murarska i tynkarska oraz pracownia organizacji robót budowlanych prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach w szkole oraz na praktykach zawodowych organizowanych w firmach budowlanych. Czas trwania nauki: 4 lata.
Tytuł technika budownictwa (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z trzech kwalifikacji:

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych;
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Absolwent szkoły po potwierdzeniu wymienionych wyżej kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w innych zawodach takich jak:

 • Technik drogownictwa po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.2. Wykonywanie robót drogowych oraz kwalifikacji B.32. Organizacja robót związanych z budową

i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych;

 • Technik dróg i mostów kolejowych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej i kwalifikacji B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kwalifikacji B.29. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych.

Technik budownictwa może być zatrudniony w: firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach, składach i hurtowniach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

Absolwenci technikum budowlanego mogą kontynuować naukę na dowolnym kierunku studiów wyższych, najczęściej jednak wybierają uczelnie techniczne: wydziały budownictwa i architektury oraz pokrewne: instalacje sanitarne, geodezję, inżynierię środowiska.

Od ubiegłego roku osoby posiadające tytuł technika budownictwa po odbyciu czterech lat praktyki na budowie i zdaniu egzaminu mogą uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie czyli mogą pełnić
w ograniczonym zakresie samodzielne funkcje w budownictwie. Jest to istotna zmiana
w porównaniu z poprzednio obowiązującymi przepisami, korzystna dla techników.

Technik renowacji elementów architektury: symbol 311210 - opis zawodu

Jest to nowy zawód, którego uruchomienie było poprzedzone analizą rynku pracy. Na rynku odczuwalny jest brak specjalistów przygotowanych do wykonywania prac konserwacyjno – remontowych w zabytkowych obiektach budowlanych. Polscy konserwatorzy cieszą się w świecie, a szczególnie w Niemczech bardzo dobrą opinią.

Technik renowacji elementów architektury wykonuje roboty renowacyjne i rekonstrukcyjne zabytkowych budowli i detali architektonicznych. Do jego zadań należy między innymi określenie stopnia zniszczenia murów nietynkowanych, tynków, powłok malarskich oraz okładzin ceramicznych i kamiennych, naprawa i impregnacja tynków oraz powłok malarskich, wzmocnienie i renowacja murów nietynkowanych, montaż i odnawianie okładzin ceramicznych i kamiennych. Technik renowacji wykonuje nowe oraz odnawia sztukatorskie i kamieniarskie elementy architektury, dobiera odpowiednie materiały budowlane i techniki pracy.

Uczniowie podejmujący naukę w tym zawodzie oprócz przedmiotów ogólnokształcących uczą się przedmiotów zawodowych, takich jak: dokumentacja, rysunek
i pomiary w pracach renowatorskich, język obcy w renowacji elementów architektury, technologia robót renowatorskich warstw licowych elementów architektury, technologia robót sztukatorskich i kamieniarskich, podstawy działalności gospodarczej renowatora. Oprócz zajęć teoretycznych uczniowie mają szansę poznać praktyczne aspekty zawodu na zajęciach praktycznych takich jak: pracownia plastyczna, pracownia renowacji warstw licowych elementów architektury, pracownia sztukatorstwa i kamieniarstwa prowadzonych w dobrze wyposażonych pracowniach w szkole oraz na praktykach zawodowych organizowanych w firmach związanych z wykonywaniem i konserwacją elementów architektonicznych. Czas trwania nauki: 4 lata.

Tytuł technika renowacji elementów architektury (wraz z suplementem w języku angielskim) otrzymuje uczeń po zdaniu egzaminów z dwóch kwalifikacji:

 • B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych;
 • B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury.

Absolwent tego kierunku będzie mógł być zatrudniony w firmach zajmujących się pracami konserwacyjno – remontowymi w zabytkowych obiektach budowlanych, firmach wykonujących dekoracje sztukatorskie i kamieniarskie we współczesnych budynkach oraz w firmach związanych z wykonywaniem obiektów małej architektury. Może także prowadzić własną firmę usługową.

Po ukończeniu nauki w technikum uczniowie mogą zdawać maturę i kontynuować naukę przede wszystkim na wydziałach architektury, konserwacji zabytków, architektury wnętrz, ale również innych, zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami.

 
Skip to content

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com